Support
www.smth.co.th
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

บริการขนส่งพร้อมติดตั้ง

วันที่: 13-10-2016

บริการขนส่งพร้อมติดตั้ง

ระยะทางการขนส่ง

1 กิโลเมตร ถึง 60 กิโลเมตร ไม่เสียค่าบริการจัดส่ง

ตั้งแต่ 60 กิโลเมตร ถึง 90 กิโลเมตร ค่าบริการจัดส่ง 100 บาท ถ้าซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ไม่เสียค่าบริการจัดส่ง

ตั้งแต่ 90 กิโลเมตร ถึง 120 กิโลเมตร ค่าบริการจัดส่ง 200 บาท ถ้าซื้อสินค้าตั้งแต่ 8,000 บาท ขึ้นไป ไม่เสียค่าบริการจัดส่ง


รูปแบบการขนส่ง